Android հավելվածներում Ձեր SQLite տվյալների բազայի օգտագործում 

Android Dev.Android-ի օրինակներից և ձեռնարկներից շատերը ենթադրում են, որ դուք ցանկանում եք ստեղծել և տեղադրել Ձեր տվյալների բազան աշխատանքի ընթացքում և չեք ցանկանում օգտագործել և մուտք ունենալ առանձին, նախապես բեռնված տվյալների բազային Ձեր Android  հավելվածով:

Այն մեթոդը, որը պատրաստվում եմ Ձեզ ցուցադրել, վերցնում է Ձեր SQLite տվյալների բազայի ֆայլը <<assets>> թղթապանակից և պատճենում է Ձեր հավելվածի համակարգի տվյալների բազայի ուղում, այնպես որ SQLiteDatabase API-ն (Հավելվածների Ծրագրավորման Ինտերֆեյս) կարող է բացել և այնտեղ նորմալ մուտք գործելու հնարավորություն ունենալ:
 
1. SQLite տվյալների բազայի ֆայլի նախապատրաստում:

Ենթադրելով, որ արդեն Ձեր sqlite տվյալների բազան ստեղծվել է՝ անհրաժեշտ է, որ մենք այն որոշ փոփոխությունների ենթարկենք:
Եթե sqlite մենեջեր չունեք, Ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ներբեռնել բաց սկզբնակոդով SQLite Տվյալների բազայի Դիտարկիչը, որը հասանելի է Win/Linux/Mac-ի համար:

Բացեք Ձեր տվյալների բազան և ավելացրեք մի նոր աղյուսակ՝ <<android_metadata>> անվամբ: Կարող եք դա իրականացնել հետևյալ SQL տողով՝

 1. CREATE TABLE «android_metadata» («locale» TEXT DEFAULT ‘en_US’)

Այժմ տեղադրեք մեկ շարք՝ ‘en_US’ տեքստով, <<android_metadata>> աղյուսակում՝

 1. INSERT INTO «android_metadata» VALUES (‘en_US’)

Հետո անհրաժեշտ է, որ վերանվանեք Ձեր աղյուսակների նախնական id դաշտը <<_id>>-ի, այսպիսով՝ Android-ը կիմանա, թե որտեղ կապել Ձեր աղյուսակների id դաշտը:
Դուք կարող եք սա հեշտությամբ իրականացնել SQLite Տվյալների բազայի Դիտարկչի հետ՝ սեղմելով խմբագրման աղյուսակի կոճակը  Edit Table, հետո ընտրելով այն աղյուսակը, որը ցանկանում եք խմբագրել, և վերջապես ընտրելով այն դաշտը, որը ցանկանում եք վերանվանել:

Ձեր բոլոր տվյալների աղյուսակների id դաշտը <<_id>> անվանելուց և <<android_metadata>> աղյուսակն ավելացնելուց հետո Ձեր տվյալների բազան պատրաստ է, որ օգտագործվի Ձեր Android հավելվածում:

Modified database
Փոփոխված տվյալների բազա

Ուշադրություն դարձրեք, որ այս պատկերում մենք տեսնում ենք «Categories» (կատեգորիաներ) և «Content» (Պարունակություն) աղյուսակները, որտեղ id դաշտը <<_id>>-ի վերանվանվել, և հենց նոր ավելացված <<android_metadata>> աղյուսակը:

2. Ձեր Android հավելվածում Ձեր տվյալների բազայի պատճենում, բացում և մուտք գործում:

Այժմ պարզապես տեղադրեք Ձեր տվյալների բազայի ֆայլը Ձեր ծրագրի <<assets>> թղթապանակում և ստեղծեք Database Helper (Տվյալների բազայի Օգնող) դաս՝ ընդլայնելով SQLiteOpenHelper դասը <<android.database.sqlite>> փաթեթից:

Այնպես արեք, որ Ձեր DataBaseHelper դասն այսպիսի տեսք ունենա՝

 1. public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper{
 2. //The Android’s default system path of your application database.
 3. private static String DB_PATH = «/data/data/YOUR_PACKAGE/databases/»;
 4. private static String DB_NAME = «myDBName»;
 5. private SQLiteDatabase myDataBase;
 6. private final Context myContext;
 7. /**
 8.   * Constructor
 9.   * Takes and keeps a reference of the passed context in order to access to the application assets and resources.
 10.   * @param context
 11.   */
 12. public DataBaseHelper(Context context) {
 13. super(context, DB_NAME, null, 1);
 14. this.myContext = context;
 15. }
 16. /**
 17.   * Creates a empty database on the system and rewrites it with your own database.
 18.   * */
 19. public void createDataBase() throws IOException{
 20. boolean dbExist = checkDataBase();
 21. if(dbExist){
 22. //do nothing — database already exist
 23. }else{
 24. //By calling this method and empty database will be created into the default system path
 25. //of your application so we are gonna be able to overwrite that database with our database.
 26. this.getReadableDatabase();
 27. try {
 28. copyDataBase();
 29. } catch (IOException e) {
 30. throw new Error(«Error copying database»);
 31. }
 32. }
 33. }
 34. /**
 35.   * Check if the database already exist to avoid re-copying the file each time you open the application.
 36.   * @return true if it exists, false if it doesn’t
 37.   */
 38. private boolean checkDataBase(){
 39. SQLiteDatabase checkDB = null;
 40. try{
 41. String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
 42. checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
 43. }catch(SQLiteException e){
 44. //database does’t exist yet.
 45. }
 46. if(checkDB != null){
 47. checkDB.close();
 48. }
 49. return checkDB != null ? true : false;
 50. }
 51. /**
 52.   * Copies your database from your local assets-folder to the just created empty database in the
 53.   * system folder, from where it can be accessed and handled.
 54.   * This is done by transfering bytestream.
 55.   * */
 56. private void copyDataBase() throws IOException{
 57. //Open your local db as the input stream
 58. InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);
 59. // Path to the just created empty db
 60. String outFileName = DB_PATH + DB_NAME;
 61. //Open the empty db as the output stream
 62. OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);
 63. //transfer bytes from the inputfile to the outputfile
 64. byte[] buffer = new byte[1024];
 65. int length;
 66. while ((length = myInput.read(buffer))>0){
 67. myOutput.write(buffer, 0, length);
 68. }
 69. //Close the streams
 70. myOutput.flush();
 71. myOutput.close();
 72. myInput.close();
 73. }
 74. public void openDataBase() throws SQLException{
 75. //Open the database
 76. String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
 77. myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
 78. }
 79. @Override
 80. public synchronized void close() {
 81. if(myDataBase != null)
 82. myDataBase.close();
 83. super.close();
 84. }
 85. @Override
 86. public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
 87. }
 88. @Override
 89. public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
 90. }
 91. // Add your public helper methods to access and get content from the database.
 92. // You could return cursors by doing «return myDataBase.query(….)» so it’d be easy
 93. // to you to create adapters for your views.
 94. }

Ահա այն
Այժմ կարող եք ստեղծել այս DataBaseHelper դասի նոր նմուշ և դիմել createDataBase() և openDataBase() մեթոդներին: Հիշեք, որ պետք է փոխել «YOUR_PACKAGE»-ը (ՁԵՐ ՓԱԹԵԹ) Ձեր հավելվածի փաթեթի անվանատարածքում (այն է՝ com.examplename.myapp) DB_PATH շարքում:

 1. DataBaseHelper myDbHelper = new DataBaseHelper();
 2. myDbHelper = new DataBaseHelper(this);
 3. try {
 4. myDbHelper.createDataBase();
 5. } catch (IOException ioe) {
 6. throw new Error(«Unable to create database»);
 7. }
 8. try {
 9. myDbHelper.openDataBase();
 10. }catch(SQLException sqle){
 11. throw sqle;
 12. }

source: http://blog.reigndesign.com/blog/using-your-own-sqlite-database-in-android-applications/